Algemene voorwaarden TIM’Z GYM (1-1-2019)

Artikel 1: Algemeen
A: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen TIM’Z GYM en de persoon die gebruik maakt van de faciliteiten van TIM’Z GYM. B:Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.


Artikel 2: Aantal bezoeken en aanmelden voor lessen
A. Het aantal bezoeken dat bij een bepaalde abonnementsvorm hoort, dient binnen de daarvoor geldende periode opgemaakt te worden. Eventuele openstaande bezoeken na het einde van periode komen te vervallen. B. Na uw inschrijving kunt u via Virtuagym uw trainingsmomenten inplannen. Dit gebeurt via internet of via de applicatie van Virtuagym. Per week krijgt u een aantal credits die gelijk staan aan het abonnement wat u bent aangegaan. Deze credits dient u binnen 7 dagen te gebruiken anders komen deze te vervallen. Zodra de nieuwe week start krijgt u nieuwe credits die u kunt gebruiken om de lessen in te plannen. C. Mocht het zo zijn dat u uw les wilt annuleren dan kan dat kosteloos 4 uur voordat de les begint. Mocht u dit binnen de 4 uur doen dan bent u uw credit kwijt en kunt u die niet meer gebruiken. D. Komt u niet opdagen tijdens een geplande les. Een No Show. Dan zal dit consequenties hebben voor mensen die wel willen trainen maar zich niet konden inschrijven. Wees dus zo aardig en meldt u tijdig af. Mocht het te vaak voorkomen dat u niet komt opdagen (meer dan 3 x) dan worden de vooruit geplande lessen van dat moment geannuleerd en zal u zich opnieuw moeten aanmelden.


Artikel 3: Lidmaatschap, termijn en betalingen
A. De lidmaatschapsovereenkomst heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten en de aangegeven duur, prijs en het aantal bezoeken. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is het lidmaatschap strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. B. Een lidmaatschap bij TIM’Z GYM zal altijd op de 1e van de maand ingaan en is altijd voor de duur van minimaal 6 maanden met een opzegtermijn van één maand. Na de eerste contractperiode zal het abonnement per maand opzegbaar zijn met een opzegtermijn van een maand.  C. Het wijzigen van uw abonnement is tussentijds zeker mogelijk, echter gaat er dan wel een nieuwe contract periode in van 6 maanden. D. Alle bedragen worden rond de 28ste van de maand via doorlopende SEPA machtiging van uw rekening afgeschreven. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. E. Indien u op een andere wijze de betaling van de contributie wilt volbrengen dan dient de betaling te geschieden vooraf via overmaking of contant voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap. De betaling dient voor de 1ste van de maand te zijn overgemaakt naar TIM’Z GYM op rekeningnummer; NL52 RABO 0187.69.29.55, t.n.v. TIM’Z GYM o.v.v. de desbetreffende abonnementsvorm. BTW-nummer; NL002176203B98  F. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of zonering om welke reden dan ook, wordt € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 15 kalenderdagen zijn voldaan, wordt de deelnemer voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de deelnemer na een periode van vier weken nog steeds in gebreke gebleven is, wordt de vordering en alle nog te incasseren termijnen van het abonnement uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden, met een minimum van €150,=, zijn voor rekening van de deelnemer. G.Terugboeking van automatisch afgeschreven bedragen is mogelijk binnen 30 kalenderdagen.
H. De toegang tot de trainingen wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. De deelnemer kan dan de toegang tot de trainingsruimte worden geweigerd. TIM’Z GYM is gerechtigd bij een betalingsachterstand het lidmaatschap en de relatie met de deelnemer te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt. I. TIM’Z GYM behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de deelnemers hiervan in kennis gesteld. Indien het tarief met meer dan 10% stijgt, is de deelnemer gerechtigd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen met inachtneming van een schriftelijke opzegging.


Artikel 4: Kledingvoorschriften & handdoekgebruik
A. Tijdens de kickbokslessen is het dragen van een gebitsbescherming en een kruisbeschermer verplicht. Indien u deze niet in het bezit heeft kunt u voor de les er één aanschaffen. Zonder gebitsbescherming kunt u niet deelnemen aan de lessen. B.Het dragen van kickbokshandschoenen en scheenbeschermers is tijdens de lessen verplicht. Indien er getraind wordt op een bokszak of een trapkussen mogen de scheenbeschermers verwijderd worden. C. Tijdens de Kross Power lessen is het dragen van passende kleding en schoeisel verplicht. D. Het gebruik van een handdoek is tijdens alle lessen verplicht.


Artikel 5: Orde/instructievoorschriften 
A: Het is niet toegestaan drugs, dan wel in zijn algemeenheid stimulerende middelen te gebruiken en/of te verhandelen. Gebruik/verhandeling van dergelijke middelen zal bij constatering leiden tot onmiddellijke beëindiging van het abonnement, zonder dat enig recht op restitutie ontstaat met betrekking tot het abonnementsgeld. B: Leden dienen zich te houden aan de door de trainer, dan wel de verhuurders van de accommodatie, gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline. Bij overtreding is TIM’Z GYM gerechtigd u de toegang tot het sportcentrum te ontzeggen en het abonnement per direct te beëindigen, zonder dat enig recht op restitutie van het abonnementsgeld ontstaat. C: Zowel TIM’Z GYM als de verhuurder van de accommodatie behoudt zich het recht om leden die storend of afwijkend gedrag vertonen (zowel voor, en/of tijdens en/of als na de lessen) te verwijderen van de trainingslocatie. Dit kan tevens resulteren in een eenzijdige beëindiging van het lidmaatschap. Zonder recht te hebben op restitutie van het abonnementsgeld. D: Indien u iemand tijdens de les verwondt, moet u hem zelf naar de dokter of eerste hulp brengen, anders kan de les voor de hele groep niet doorgaan. Eventuele schade/kosten kunnen op u verhaald worden, vandaar dat een WA verzekering wordt aangeraden. E: Het gebruik van vechtsport buiten de trainingslocaties is alleen toegestaan ter noodzakelijke verdediging van jezelf of van derden, wanneer er een reëel, ogenblikkelijk gevaar is voor het welzijn van die persoon(en). In alle situaties dient het toepassen van vechtsport proportioneel en subsidiair te zijn. Het gebruik van vechtsport voor kwade doeleinden (b.v. zinloos geweld) resulteert in onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap. F: Het is wenselijk dat men aandacht schenkt aan de persoonlijke hygiëne. Verwondingen door b.v. te lange nagels kunnen infecties veroorzaken. Een sterke zweetlucht kan andermans plezier om te trainen bederven. Van de leden wordt dan ook verwacht dat zij verzorgd op de training verschijnen. G: Het dragen van sieraden tijdens de training is verboden. Dit voor de eigen veiligheid en voor die van je trainingspartner(s). Dus geen piercings, oorbellen, kettingen, armbanden, horloges en ringen of andere voorwerpen tijdens de training. Het dragen van een bril en/of contactlenzen is voor eigen risico. H:Men dient de trainer terstond veranderingen in de gezondheidstoestand kenbaar te maken. B.v., oude en nieuwe blessures, hoofdpijn, misselijkheid enz. Men mag tijdens de les nooit de les locatie verlaten zonder dit aan de instructeur mede te delen. Dit is voor de eigen veiligheid. (men kan b.v. na een klap, plots buiten de sportzaal ineen zakken). I:Van de leden wordt verwacht dat zij met respect omgaan met hun mede leden. J:Het niet volgen van de instructie m.b.t. het gebruik van de materialen wat kan resulteren in het ontstaan van letsel of het bederven van andermans trainingsplezier- wordt niet geaccepteerd en onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap. K. De trainer is verplicht om de trainingsaccommodatie zo veilig mogelijk in te richten. Mocht het zo zijn dat er zaken in de accommodatie niet in orde zijn, maak dit dan kenbaar aan de trainer. Trainen is verder geheel voor eigen risico.


Artikel 6. Beëindiging/ stopzetten van abonnement.
A. Het beëindigen van het abonnement dient altijd schriftelijk via de mail te worden ingediend met een opzegtermijn van één maand. B.Gaat u op vakantie? Het is mogelijk om het abonnement voor maximaal 2 weken op pauze te zetten. Dit dient u 2 maanden voorafgaand aan uw vakantie schriftelijk aan te vragen.


Artikel 7. Openingstijden en sluitingsdagen
A. TIM’Z GYM behoudt zich het recht om de openingstijden aan te passen en/of groepslessen samen te voegen. Dit zal maximaal 1 week voorafgaand aan de training bekend worden gemaakt. B. TIM’Z GYM is tijdens officiële en erkende feestdagen gesloten tenzij anders is vermeld.


Artikel 8. Slotbepaling
A.U verklaart geheel voor eigen risico deel te nemen aan de lessen die worden verzorgd door TIM’Z GYM. B.TIM’Z GYM is niet verantwoordelijk voor lichamelijk, geestelijk letsel wat wordt veroorzaakt door onoplettendheid van de deelnemer en of het niet opvolgen van instructie van de trainers. C. U verklaart dat je voor dergelijke trainingen een eigen risicoverzekering hebt afgesloten, of zal afsluiten, of dat je dusdanig verzekerd bent dat je voor een eventueel ongeval (inzake materiele, lichamelijke, of geestelijke schade) voldoende verzekerd bent. D.Je stemt ermee in dat jouw gegevens door TIM’Z GYM bewaard worden. TIM’Z GYM verklaart hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht worden met het oog op de privacywetgeving. E. TIM’Z GYM behoudt het recht om aanpassingen in de hier genoemde algemene voorwaarden aan te brengen.


Be someone's hero!
Sluit Menu