Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen
A: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen TIM’Z GYM en de persoon die gebruik maakt van de faciliteiten van TIM’Z GYM.
B: Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.

Artikel 2: Aantal bezoeken en aanmelden voor lessen
A. Het aantal bezoeken dat bij een bepaalde abonnementsvorm hoort, dient binnen de daarvoor geldende periode opgemaakt te worden. Eventuele openstaande bezoeken na het einde van periode komen te vervallen.
B. Tijdens het inschrijven voor de lessen die TIM’Z GYM aanbied meldt u welke dagen en tijden u wilt trainen. Indien u op een ander moment wilt trainen zal dit in overleg moeten met TIM’Z GYM.

Artikel 3: Lidmaatschap, termijn en betalingen
A:De lidmaatschapsovereenkomst heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten en de aangegeven duur, prijs en het aantal bezoeken. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is het lidmaatschap strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
B: Een lidmaatschap bij TIM’Z GYM gaat in op dag van inschrijving en de contributie zal voor de eerste maand altijd naar ratio worden berekend en is altijd voor de duur van minimaal 6 maanden met een opzegtermijn van één maand. Na de periode van 6 maanden is het abonnement per maand opzegbaar met een opzegtermijn van één maand.
C. Alle bedragen worden rond de 28ste van de maand via doorlopende SEPA machtiging van uw rekening afgeschreven. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
D. Indien u op een andere wijze de betaling van de contributie wilt volbrengen dan dient de betaling te geschied de betaling contant te worden voldaan voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap.
E. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of zonering om welke reden dan ook, wordt € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 15 kalenderdagen zijn voldaan, wordt de deelnemer voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de deelnemer na een periode van vier weken nog steeds in gebreke gebleven is, wordt de vordering en alle nog te incasseren termijnen van het abonnement uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden, met een minimum van €150,=, zijn voor rekening van de deelnemer.
F. De toegang tot de trainingen wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. De deelnemer kan dan de toegang tot de trainingsruimte worden geweigerd. TIM’Z GYM is gerechtigd bij een betalingsachterstand het lidmaatschap en de relatie met de deelnemer te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
H. TIM’Z GYM behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de deelnemers hiervan in kennis gesteld. Indien het tarief met meer dan 10% stijgt, is de deelnemer gerechtigd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen met inachtneming van een schriftelijke opzegging.

Artikel 4: Kledingvoorschriften & handdoekgebruik
A: Tijdens de kickboks lessen is het dragen van een gebitsbescherming en een kruisbeschermer verplicht. Indien u deze niet in het bezit heeft kunt u voor de les er één aanschaffen. Zonder gebitsbescherming kunt u niet deelnemen aan de lessen. B. Het dragen van kickbokshandschoenen en scheenbeschermers is tijdens de lessen verplicht. Indien er getraind wordt op een boks zak of een trap kussen mogen de scheenbeschermers verwijderd worden.
C. Tijdens de Kross Power lessen is het dragen van passende kleding en schoeisel verplicht. D. Het gebruik van een handdoek is tijdens alle lessen verplicht.

Artikel 5: Orde/instructievoorschriften 
A: Het is niet toegestaan drugs, dan wel in zijn algemeenheid stimulerende middelen te gebruiken en/of te verhandelen. Gebruik/verhandeling van dergelijke middelen zal bij constatering leiden tot onmiddellijke beëindiging van het abonnement, zonder dat enig recht op restitutie ontstaat met betrekking tot het abonnementsgeld.
B: Leden dienen zich te houden aan de door de trainer, dan wel de verhuurders van de accommodatie, gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline. Bij overtreding is TIM’Z GYM gerechtigd u de toegang tot het sportcentrum te ontzeggen en het abonnement per direct te beëindigen, zonder dat enig recht op restitutie van het abonnementsgeld ontstaat.
C: Zowel TIM’Z GYM als de verhuurder van de accommodatie behoudt zich het recht om leden die storend of afwijkend gedrag vertonen (zowel voor, en/of tijdens en/of als na de lessen) te verwijderen van de trainingslocatie. Dit kan tevens resulteren in een eenzijdige beëindiging van het lidmaatschap. Zonder recht te hebben op restitutie van het abonnementsgeld.
D: Indien u iemand tijdens de les verwondt, moet u hem zelf naar de dokter of eerste hulp brengen, anders kan de les voor de hele groep niet doorgaan. Eventuele schade/kosten kunnen op u verhaald worden, vandaar dat een WA verzekering wordt aangeraden.
E: Het gebruik van vechtsport buiten de trainingslocaties is alleen toegestaan ter noodzakelijke verdediging van jezelf of van derden, wanneer er een reëel, ogenblikkelijk gevaar is voor het welzijn van die persoon(en). In alle situaties dient het toepassen van vechtsport proportioneel en subsidiair te zijn. Het gebruik van vechtsport voor kwade doeleinden (b.v. zinloos geweld) resulteert in onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap.
F: Het is wenselijk dat men aandacht schenkt aan de persoonlijke hygiëne. Verwondingen door b.v. te lange nagels kunnen infecties veroorzaken. Een sterke zweetlucht kan andermans plezier om te trainen bederven. Van de leden wordt dan ook verwacht dat zij verzorgd op de training verschijnen.
G: Het dragen van sieraden tijdens de training is verboden. Dit voor de eigen veiligheid en voor die van je trainingspartner(s). Dus geen piercings, oorbellen, kettingen, armbanden, horloges en ringen of andere voorwerpen tijdens de training. Het dragen van een bril en/of contactlenzen is voor eigen risico.
H: Men dient de trainer terstond veranderingen in de gezondheidstoestand kenbaar te maken. B.v., oude en nieuwe blessures, hoofdpijn, misselijkheid enz. Men mag tijdens de les nooit de les locatie verlaten zonder dit aan de instructeur mede te delen. Dit is voor de eigen veiligheid. (men kan b.v. na een klap, plots buiten de sportzaal ineen zakken).
I: Van de leden wordt verwacht dat zij met respect omgaan met hun mede leden.
J:Het niet volgen van de instructie m.b.t. het gebruik van de materialen wat kan resulteren in het ontstaan van letsel of het bederven van andermans trainingsplezier- wordt niet geaccepteerd en onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap.
K. De trainer is verplicht om de training accommodatie zo veilig mogelijk in te richten. Mocht het zo zijn dat er zaken in de accommodatie niet in orde zijn, dan dit kenbaar maken aan de trainer. Trainen is verder geheel voor eigen risico.

Artikel 5. Beëindiging/ stopzetten van abonnement.
A. Het beëindigen van het abonnement dient altijd schriftelijk via de mail te worden ingediend met een opzegtermijn van één maand.
B. Gaat u op vakantie? Het is mogelijk om het abonnement voor maximaal 2 weken op pauze te zetten. Dit dient u 2 maanden voorafgaand aan uw vakantie schriftelijk aan te vragen.

Artikel 6. Openingstijden en sluitingsdagen
A. TIM’Z GYM behoud zich het recht om de openingstijden aan te passen en/of groepslessen samen te voegen. Dit zal maximaal 1 week voorafgaand aan de training bekend worden gemaakt.
B. TIM’Z GYM is tijdens officiële en erkende feestdagen gesloten tenzij anders is vermeld.

Artikel 7. Slotbepaling
A.U verklaart geheel voor eigen risico deel te nemen aan de lessen die worden verzorgd door TIM’Z GYM.
B. TIM’Z GYM is niet verantwoordelijk voor lichamelijk, geestelijk letsel wat wordt veroorzaakt door onoplettendheid van de deelnemer en of het niet opvolgen van instructie van de trainers.
C. u verklaart dat je voor dergelijke trainingen een eigen risico verzekering hebt afgesloten, of zal afsluiten, of dat je dusdanig verzekerd bent dat je voor een eventueel ongeval (inzake materiele, lichamelijke, of geestelijke schade) voldoende verzekerd bent.
D. Je stemt ermee in dat jouw gegevens door TIM’Z GYM bewaard worden. TIM’Z GYM verklaart hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht worden met het oog op de privacywetgeving.
E. TIM’Z GYM behoud het recht om aanpassingen in de hier genoemde algemene voorwaarden.